ÁSZF

Jelen általános szerződési feltételek – továbbiakban ÁSZF - a SHOPPING CENTER NETWORK CENTRAL LIMITED (UNIT 42 PRICE STREET BUSINESS CENTRE, BIRKENHEAD, United Kingdom CH41 4JQ; company number: 09702248) által üzemeltetett Business Plus Club Nemzetközi Törzsvásárlói Közösség - továbbiakban BPC-rendszer - működését szabályozzák.

A Business Plus Club egy nemzetközi Törzsvásárlói Közösség, melyben a Törzsvásárlók a rendszeren belüli vásárlásokon keresztül, kedvezményeket vehetnek igénybe, illetve tovább ajánlás esetén különböző jutalékokat gazdálkodhatnak ki. Az BPC-rendszerben a vásárlások készpénzzel, átutalással, de leginkább bankkártyával történnek. A rendszer működésének részletei, menete az BPC hivatalos honlapján, a www.bplusclub.com oldalon találhatók.

A mindenkori ÁSZF célja, hogy szabályokat és rendelkezéseket határozzon meg az BPC-rendszer működése kapcsán. Az BPC-nek jogában áll a jelen ÁSZF rendszeres felülvizsgálata, szükség szerinti, egyoldalú módosítása, illetve kiegészítése. Minden Törzsvásárló – az adott országban vonatkozó jogi szabályozók elsődleges betartása mellett - köteles a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát megismerni, betartani, és betartatni. Az ÁSZF-et sértő vagy azt figyelmen kívül hagyó valamennyi magatartás szigorú elbírálás alá esik és az aktív ajánlói státusz felfüggesztését, felmondását, illetve az aktív ajánló kártérítési felelősségét eredményezheti.

1. A Törzsvásárlói rendszer szerződő felei:
Az BPC-rendszer résztvevői jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci részvevők.

1.1. A BPC: a rendszer üzemeltetője.
Az elérendő cél: a potenciális vásárlók és terméket, szolgáltatást nyújtó termékpartnerek összefogása annak érdekében, hogy számukra lehetővé tegye a gazdaságosabb vásárlást, illetve a nagyobb volumenű értékesítést.

Az BPC-rendszer – egyedi informatikai rendszerével, az internet használata mellett - elektronikus elszámolást tesz lehetővé. Minden résztvevőnek külön ún. webirodája van, mellyel önállóan alakítja és irányítja a rendszer béli és piaci részvételét. Az önálló webiroda használatához és működéséhez szükséges valamennyi információ, a www.bplusclub.com oldalon keresztül elérhető mindenki számára.

1.2. A Törzsvásárló: 
Az önkéntes regisztráció útján történő Törzsvásárlóvá válással BPC tag vállalja, hogy elfogadja és betartja az BPC jelen üzletszabályzatát, mellyel Törzsvásárló és BPC között határozatlan időtartamra szóló, vállalkozásra irányuló jogviszony jön létre.


Az BPC-rendszerben a Törzsvásárló két minőségben működhet közre:

Törzsvásárlói minőség, amikor egy konkrét termékpartnernél konkrét vásárlást eszközöl;
Aktív ajánlói minőség, amikor új törzsvásárlókat toboroz, illetve a termékpartnerek áruit és szolgáltatásait népszerűsíti, reklámozza, ezáltal pedig tovább ajánlja a BPC-rendszert, a lehetséges új Törzsvásárlók és/vagy Termékpartnerek részére.

1.3. A Termékpartner:
A Termékpartner egy ún. Termékpartneri Szerződés aláírásával egy általa felajánlott %-os visszatérítést nyújt a termékeiből és szolgáltatásaiból az BPC közreműködésével, közvetítésével a Törzsvásárlóknak. 

2. A Törzsvásárló tevékenysége

2.1. A Törzsvásárlóvá válás feltétele:
A Törzsvásárlóvá válás feltétele, hogy a természetes vagy jogi személy (képviselője útján), a www.bplusclub.com oldalon található jelen ÁSZF megismerését követően, annak betartását vállalva, online regisztrációs lap kitöltésével, ingyenesen és önkéntesen regisztrál az BPC-rendszerébe. A regisztrációkor az Aktív ajánló ún. ID-számának feltüntetése szükséges, mely az ajánlás valódiságát igazolja és biztosítja

A Törzsvásárló kijelenti továbbá, hogy a regisztráció során kitöltött adatlapon általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, ezen kívül semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen Szerződés létrejöttét és működését befolyásolja

A regisztráció folytán történő Törzsvásárlóvá válásnak nem feltétele, hogy konkrét vásárlást eszközöljön, vagy a jövőbeni vásárlását lefoglalja az BPC-rendszerében, a regisztráció után kapott ID (azonosító szám) birtokában regisztrált már Törzsvásárlói státuszban van.

Amikor a sikeres regisztrációt követően megkapja a saját ID számát, regisztrált vállalja, mint a BPC-rendszer Törzsvásárlója, hogy betartja a jelen és mindenkor hatályos ÁSZF-t, amelyet a regisztrációjával egyidejűleg elfogadott.

Az BPC-rendszerbe természetes és jogi személy csak egy alkalommal regisztrálhat, többes regisztrációra nincs lehetőség, amit a Törzsvásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. Regisztrációt követően a Törzsvásárló kizárólag a jelen ÁSZF 3.3. pontjában írtak szerint jogosult az ajánlója nevének módosítására.

Ezen regisztráció előnyeit és annak minden hasznát nem csak saját országában, hanem bármelyik más országban is, az ottani feltételeknek megfelelően gyakorolhatja. A Törzsvásárlónak, kizárólag azzal az országkóddal lehetséges regisztrálnia, ahol az állandó lakhelye / székhelye van. Amennyiben a regisztráció bármely okból valótlan adatokkal történik meg, úgy a BPC kivizsgálja a Törzsvásárló regisztrációját, és megteszi a szükséges lépéseket.

Az BPC fenntartja magának a jogot, a Törzsvásárló tevékenységre vonatkozó regisztrációs kérelem elutasítására saját belátása szerint, objektív és nem diszkriminatív alapon. Regisztrált akkor válik jóváhagyott Törzsvásárlóvá, ha a BPC-rendszerébe történt online regisztrációkor kapott egy ID számot. Ha a BPC azt tapasztalja, hogy egy Törzsvásárló több regisztrációval rendelkezik, akkor a Társaságnál először beregisztrált ID szám határozza meg, hogy ki a szponzora. A rendszer a megadott adatok alapján automatikusan végzi a jóváhagyást.

Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a BPC-rendszerben, az előreutalási számláról – saját rendelkezése szerint – a foglalószámlára történő átvezetést foganatosít, úgy ezzel mint a BPC Törzsvásárlója, egy jövőbeni - ekkor még nem konkrétan meghatározott - vásárlását foglalja le, tehát ezen jövőbeni vásárlás egy részét foglalózza. A foglaló számlára áthelyezett összeg a Törzsvásárló részére nem téríthető vissza, mivel ez már egy jövőbeni vásárlásra lefoglalózott összegként szerepel, tehát a jogviszony ezzel már előre teljesedésbe ment e körben. A foglaló összege ekként vissza nem téríthető, az kizárólag a Kompenzációs Tervben foglaltak szerint használható fel. A  BPC részére teljesített banki befizetések/utalások esetén, a teljesítés webirodában történő jóváírásra, a BPC részére történt beérkezéstől számított 24 órán belül kerül sor, e körben figyelemmel lenni szükséges azonban a banki- és munkaszüneti napokra is.

3. Személyes adatok

3.1. Személyes adatok gyűjtése, kezelése
A BPC, mint adatkezelő tiszteletben tartja a Törzsvásárlók személyes adatait és elkötelezett személyes adatainak védelme mellett. A BPC a Törzsvásárlóra vonatkozó, szükséges személyes adatait, csak annak érdekében gyűjti és tárolja, hogy támogatást nyújtson, a BPC-rendszer használatából származó előnyök tekintetében.

BPC kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelés során az érintett döntése és hozzájárulása alapján a BPC az alábbi adatokat kezeli a regisztrációkor: érintett által a regisztrációkor megadott név, lakcím, személyi igazolványszám, születési idő, e-mail cím, telefonszám. Ezen túlmenően a BPC kezelheti az alábbi adatokat: felhasználónév, jelszó, telefonszám, ajánló ID- vagy mobiltelefon száma.

Az adatkezelésre az érintetteknek, mint felhasználóknak az önkéntes, a BPC adatvédelmi tájékoztatójának elfogadására utaló, ennek megfelelő tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés célja a BPC internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az érintettek által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat BPC kizárólag a BPC-rendszer működtetése körében használhatja fel.  BPC a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.  BPC adattovábbítása az érintett külön hozzájárulása nélkül nem végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintettek előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. BPC a BPC-rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat, az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag a fentebb rögzített célhoz kötötten használja fel.

BPC, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, valamint a külön adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az érintett kifejezetten nem kéri az adatainak törlését. A törlés az érintett törlési igényének beérkezését követően haladéktalanul – de maximum 25 napon belül – kerül teljesítésre. Ez esetben az adat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatkezelőnél törlődik, a felek közötti jogviszony automatikus megszűnése mellett. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az érintett regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

Amennyiben az Adatkezelő a törlés iránti kérelem teljesítését megtagadja, úgy a törlés megtagadásának ténybeli és jogi indokairól az érintettet köteles haladéktalanul tájékoztatni, de maximum a fenti 25 napos határidőben.

Személyes adataik kezeléséről az érintettek a BPC-től, mint adatkezelőtől bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a BPC hivatalos honlapján található e-mail címre küldött megkeresésben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést a BPC akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az érintett regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatás kérés kiterjedhet az érintettnek az adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.

A regisztrációkor, az ÁSZF elfogadásával és az ID-szám létrejöttével, Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait a BPC feldolgozza, rögzíti, továbbá kifejezetten engedélyt ad a BPC-nek minden általa megadott információ tárolására annak központi székhelyén és a Törzsvásárló székhelye szerinti országban működő helyi BPC irodánál. Törzsvásárlónak jogában áll hozzáférni személyes adataihoz a saját webirodájában. A személyi igazolvány számon, a nevén, a születési idején kívüli adatait módosíthatja. Amennyiben nevet, felhasználónevet vagy személyi Igazolvány számot kíván módosítani, így minden esetben írásos kérelemmel kell az adott ország BPC ügyfélszolgálati irodájához fordulnia.

3.2. Webirodájában található személyes adatainak naprakészen tartása
(a) Törzsvásárlóként, mint természetes személy köteles gondoskodni arról, hogy a webirodájában található információk érvényesek és pontosak legyenek. Haladéktalanul tájékoztatnia kell a BPC-t a webirodájában foglalt információk pontosságát befolyásoló bármilyen változásról.

(b) Törzsvásárlóként, mint jogi személyként a jogi személyi adataira vonatkozó információk módosítása írásban történik, mely kérelmet az adott cégformának megfelelő törvényes képviselőnek kell aláírnia. BPC-nek jogában áll a változást igazoló okiratokat, azok tartalmát ellenőrizni, és adott esetben a változási kérelmet elutasítani.

3.3. Törzsvásárló másik ajánlóhoz történő átregisztrálása
Az átregisztrálás a Business Plus Club rendszerében nem lehetséges. Különlegesen indokolt esetben csak az etikai bizottság vizsgálata és beleegyezése alapján történhet un. „szponzor váltás”, melyet írásban szükséges kérvényezni a BPlus Club irodáján keresztül.

3.4 Egy Törzsvásárlói ID-szám személyenként
Törzsvásárlónak nem lehet érdekeltsége több törzsvásárlói ID-szám alatt.

(a) TILOS a Törzsvásárlók között a partnerség létesítése, törzsvásárlói azonosítók összevonása vagy gazdasági érdekeltség szerzése törzsvásárlói azonosítóban (ID-számban), olyan Törzsvásárló által, aki bármely üzleti tevékenységet folytatott.

(b) TILOS gazdasági érdekeltség szerzése, kivéve, ha ahhoz a BPC a saját belátása szerint hozzájárulását adja. Amennyiben Törzsvásárló, a BPC-rendszerben bármilyen törzsvásárlói tevékenységet folytatott, soha nem szerezhet gazdasági érdekeltséget meglévő törzsvásárló, más ajánló alatt (akár adásvétel, partnerség kialakítása útján vagy egyéb úton).

4. A törzsvásárlói tevékenységének átruházása és megszüntetése

4.1 A törzsvásárlói ID-szám átruházása
Nem ruházhatja át a törzsvásárlói ID-számát, illetve az ehhez fűződő vagy ebből fakadó bármely jogát, csak akkor, ha ezt a BPC-től írásban kérvényezte, melynek eredményeként megkapta a BPC előzetes írásos hozzájárulását.  BPC az e körbeni hozzájárulását indokolatlanul nem tarthatja vissza. BPC nem járul hozzá semmilyen kérvényezett átruházáshoz, ha megállapítja, hogy a tervezett átruházás nem valós, és célja csupán az ÁSZF követelményeinek megkerülése.

4.2 Átruházás elhalálozáskor
(a) Törzsvásárló ID-száma és webirodája, a regisztrációból eredő jogai és érdekeltségei összességének minősül és ilyen minőségben örökölhető a nemzeti jogszabályoktól függően. Ezért halála esetén ID-száma, ezáltal a webirodája örököseire szállhat át. Az öröklést a BPC abban az esetben ismeri el, ha azt jogerős határozat vagy megfelelő, érvényes és hatályos jogi dokumentum igazolja, mely hiteles másolatban benyújtásra kerül a BPC felé, ezzel igazolva az öröklést. BPC javasolja, hogy jogi képviselővel vagy közjegyzővel konzultálva tegyen előzetesen megfelelő lépéseket törzsvásárlói ID-számának és webirodájának, halál esetére szóló átruházása tárgyában.

(b) Bármikor, amikor az ID-szám és a webiroda ideiglenesen tulajdonos nélkül marad vagy tulajdonlási folytonosság megszakad (pl. hagyatéki tárgyalás vagy más ebből fakadó bírósági eljárás következtében), az ID-szám alatt levő webiroda inaktívvá válik. Házastársak válása esetében, illetve bejegyzett élettársi kapcsolat felbontása esetén BPC nem rendelkezik a webiroda illetve az Alsóvonali szervezet felosztásáról továbbá kérésre sem végzi el azok felosztását.

4.3.A tagság megszűnése:
(a) A Felek közös megegyezéssel - írásban - bármikor megszüntethetik a Törzsvásárló tagságot.

(b) A Törzsvásárló – egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül – bármikor felmondhatja a tagságát.

A Törzsvásárló tagsága bármely okból történő megszűnése esetén a Felek 30 napon belül elszámolnak egymással csak és kizárólag a személyes webirodájában az előreutalási-, valamint a bónusz-számlákon rendelkezésére álló összeg tekintetében. Törzsvásárlói tagság megszüntetése esetén sem igényelhető vissza a korábban foglaló számlára elhelyezett összeg.

Amennyiben a Törzsvásárló részéről történt a felmondás, úgy 30 nap elteltével a Törzsvásárló újra regisztrálhat a BPC-rendszerbe, de kizárólag csak az eredeti, felmondást megelőző regisztrációkor feltüntetett ajánlójához.

5. Elvárt általános etikus magatartás
Törzsvásárlói tevékenységét etikus, professzionális és udvarias módon kell folytatnia. Ez többek között a következőket jelenti:
• Be kell tartania az ÁSZF-t és minden alkalmazandó jogszabályt;
• Törzsvásárlói tevékenységét tisztességes módon kell folytatnia;
• Jeleznie kell a leendő ügyfeleknek és Törzsvásárlóinak, hogy kicsoda, miért veszi fel a kapcsolatot velük, és milyen lehetőséget közvetít;
• Nem tehet hamis vagy megtévesztő állításokat a BPC Kompenzációs Terve szerinti potenciális keresetről, lehetőségekről;
• Nem gyakorolhat nyomást semmilyen Törzsvásárlóra vagy leendő Aktív ajánlóra annak érdekében, hogy pénzügyileg felelőtlen módon járjon el, többek között beleértve a nyomásgyakorlást annak érdekében, hogy több foglalót helyezzenek el, vagy üzleti segédanyagot és szolgáltatást vásároljanak, mint amit indokolt mértékben felhasználhatnak.

5.1. A becsmérlő összehasonlítás kizárása
Nem tehet semmilyen megtévesztő, tisztességtelen, pontatlan, vagy becsmérlő összehasonlítást, állítást, nyilatkozatot vagy kijelentést az alábbiakról:
- Business Plus Club;
- kereskedelmi tevékenységei;
- a BPC-hez köthető személyek;
- más gazdasági társaságok (beleértve a versenytársakat is); vagy
- más gazdasági társaságok termékei, szolgáltatásai vagy kereskedelmi tevékenységei.

5.2. Zaklatás
Az Aktív ajánlói tevékenységét oly módon kell kifejtenie, hogy az zaklatástól, megalázástól, fenyegetéstől és a visszaéléstől mentes legyen. A BPC semmilyen jellegű zaklatást nem tűr el, beleértve a faji, vallási, fizikai vagy verbális alapon történő zaklatást, ideértve a rábeszélést, ösztönzés felkérést bármilyen, nem megfelelő vagy kéretlen, írásos, verbális, elektronikus vagy fizikai kapcsolatra, szexuális viszonyra, továbbá a szexuális ajánlattételt, vagy egyéb fizikai, verbális vagy szexuális jellegű vizuális magatartást más Törzsvásárlóval, a BPC munkavállalójával vagy ügyfelével szemben.

5.3. A Termékpartnerekkel való kapcsolat kizárása
Nem veheti fel a kapcsolatot sem közvetlen, sem közvetett módon, akár szakmai okokból vagy akár más, az aktív ajánlói tevékenységével kapcsolatos okból a BPC termékpartnereivel, BPC bármilyen más tanácsadóival vagy konzultánsaival, jogi és gazdasági szakembereivel a BPC előzetes írásos hozzájárulása nélkül, kivéve, ha az adott Termékpartnert a Törzsvásárló közvetlenül regisztráltatta az BPC-rendszerbe illetve ha ezen kapcsolat felvételére írásos engedéllyel rendelkezik a BPC-től.

5.4 A korrupció kizárása
Törzsvásárlónak be kell tartania minden helyi korrupcióellenes jogszabályt, azon országokban, ahol a BPC a tevékenységét kifejti. Sem közvetlenül, sem közvetve (pl. megbízotton keresztül) nem teljesíthet kifizetést vagy nem adhat ajándékot olyan céllal, hogy befolyást gyakoroljon bármely társaság tisztségviselőjére, cselekményeire vagy döntéseire.

5.5. A BPC jó hírének fenntartása
Törzsvásárló nem járhat el oly módon, beleértve az Törzsvásárlói tevékenysége körén kívül eső cselekményeit is, ami a BPC vagy más Törzsvásárló üzleti tevékenysége vagy azok jó hírneve szempontjából káros lehet. BPC-nek jogában áll, hogy saját belátása szerint - objektív és nem diszkriminatív alapon - megállapítsa, mely cselekmények tekinthetők a számára károsnak, mely esetre Törzsvásárlóval szemben a jelen ÁSZF szerint lépéseket tehet.

5.6. A tevékenység felülvizsgálata
Aktív ajánlóként való részvételének feltételeként Törzsvásárló felhatalmazza  BPC-t, hogy megvizsgálja az e körbeni tevékenységét, az azzal kapcsolatos bármely eljárását, annak megállapítása céljából, hogy az Aktív ajánlói tevékenységét ezen ÁSZF szerint végzi-e.  BPC bármikor és bármely okból kérheti Törzsvásárló Aktív ajánlói tevékenységével kapcsolatos nyilvántartásának áttekintését, e körben a személyes webirodájába történő részletes betekintést. E kéréseket Törzsvásárlónak haladéktalanul és maradéktalanul teljesítenie szükséges.

6. A BPC kötelezettségei és jogai
6.1. BPC vállalja, hogy a rendszer működését érintő minden lényeges információt hivatalos weboldalán aktualizálva a Törzsvásárlók és Termékpartnerek rendelkezésére bocsát.

6.2. BPC vállalja, hogy a BPC-rendszerben szereplő Termékpartnereket bemutatja, reklámozza, Termékpartnerek termékeiről, szolgáltatásairól, értékesítési feltételeiről a Törzsvásárlókat weboldalán tájékoztatja. BPC kizárólag a Termékpartner által rendelkezésre bocsátott adatokat és információkat köteles és jogosult kiadni a potenciális érdeklődők számára, ezek valóságtartalmáért nem felel. Az egyes Termékpartnerek szolgáltatásaival, illetve termékeivel kapcsolatosan érdeklődő Törzsvásárlók kérdései igényei közvetlenül, melyek a BPC rendelkezésére álló információk alapján nem megválaszolhatóak, s melyekre a Termékpartner, amennyiben szükségesnek tartja, és lehetséges a megfelelő tájékoztatást megadja.
6.3. BPC vállalja, hogy a Törzsvásárlók és Termékpartnerek részére zökkenőmentes, személyes ügyintézés céljára ügyfélszolgálati irodát, és ügyfélszolgálati telefonvonalat üzemeltet, melyet a BPC hivatalos weboldalán tesz nyilvánossá.

6.4. BPC-nek bármikor jogában áll ellenőrizni, hogy a Törzsvásárló által folytatott tevékenység megsérti-e az ÁSZF-et vagy valamelyik jogi szabályt, fenti etikai elvárást, továbbá, hogy a Törzsvásárló rendelkezik-e a BPC-rendszer használatához szükséges ismeretekkel.

7. Törzsvásárló kötelezettségei és jogai
7.1. Független Törzsvásárló
Törzsvásárló a BPC-nek nem megbízottja, alkalmazottja, tisztségviselője, tagja vagy társtulajdonosa és nem is mutatkozhat be ilyen minőségben. Törzsvásárló független, természetes vagy jogi személy, aki nem vállalhat a BPC nevében semmilyen kötelezettséget vagy kötelmet. Belátása szerinti időben és módon dolgozhat, hacsak az ÁSZF másként nem rendelkezik.
Független természetes vagy jogi személyként Törzsvásárló vállalja az adók- és járulékok költségeit, bevallását és megfizetését. BPC ezekért a bevallásokért és befizetésekért nem vállal felelősséget.
Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján a tevékenységéért (1. sz. Melléklet - Kompenzációs terv) alapján járó bármely BPC-juttatás adó és járulékköteles.
Felelősséggel tartozik a saját üzleti döntéseiért és önmaga határozza meg, mikor és hány órát fog a rendszer építésére fordítani. A kifizetett bónuszok az ajánlók hatékonyságán és nem kizárólag a Törzsvásárló által a rendszer építésére fordított órák számán alapulnak.
Felelősséggel tartozik az üzleti tevékenységével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségért, többek között beleértve az utazási, reprezentációs, irodai, ügyviteli, jogi költségeket, a felszerelést, a számvitelt.

7.2. A BPC nevében való eljárás kizárása
A BPC írásos engedélye nélkül Törzsvásárlónak nincs felhatalmazása arra, hogy a BPC nevében járjon el. Ez többek között magában foglalja az alábbiak tevékenységekre irányuló bármilyen kísérletet is:
• A BPC nevének, védjegyeinek, logóinak, kereskedelmi neveinek bejegyzése vagy lefoglalása. Úgy, mint pl: BPC, Business Plus Club, stb…, vagy ezekhez megtévesztően hasonló design vagy arculat.
• URL címek bejegyeztetése a Business Plus Club neveinek, védjegyeinek vagy kereskedelmi neveinek felhasználásával;
• bármilyen jellegű üzleti vagy kormányzati kapcsolatok létesítése a BPC nevében. Kártalanítania kell az BPC-t a BPC részéről felmerült minden költség és ügyvédi díj tekintetében, amelyek az BPC-t terhelő bármilyen jogorvoslati eljárás keretében szükségeltetnek abban az esetben, ha Törzsvásárló nem megfelelően jár el a BPC nevében. Haladéktalanul át kell ruháznia a BPC-re a BPC neveinek, védjegyeinek, kereskedelmi neveinek, termékeinek vagy URL címeinek bármilyen bejegyzését, amelyeket e pont megsértésével regisztrált vagy foglalt le, a Törzsvásárló költségeinek a BPC részéről történő, bárminemű megtérítése nélkül.
7.3. Munkáltatóként való feltüntetés kizárása
Nem tüntetheti fel, nem jelölheti meg a Business Plus Club-ot a munkáltatójaként. Ez többek között magában foglal hitelkérelmeket, állami formanyomtatványokat, munkáltatói igazolási kéréseket, kérelmeket munkanélküli segélyre, vagy bármi más hivatalos vagy nem hivatalos űrlapot vagy dokumentumot is valamint a közösségi oldalakat.

8. Termékek, vagy szolgáltatások megrendelése
Megrendelés/vásárlás
8.1. Regisztráció után a Törzsvásárlónak joga van a BPC Termékpartnereknél vásárlások és szolgáltatások igénybevételére.
Online rendelések leadása más Törzsvásárló nevében tilos.
8.2. A törzsvásárlói ID-szám, és a hozzá tartozó webiroda felhasználói azonosítóval és jelszóval védett, amit a Törzsvásárló a regisztráció folyamán saját maga generál és őriz. Ezen adatok, illetve hozzáférések titkosak és második személynek átadni szigorúan tilos. A webirodában folytatott tevékenységéért a webiroda tulajdonosa felelős. A Törzsvásárló felelőssége ezen adatok őrzése, illetve titokban tartása. Az ettől eltérő magatartásért a BPC nem vállal felelősséget. Ha illetéktelen felhasználást, illetve webiroda használatot észlel, azt azonnal jelezze a BPC felé, aki azonnal kivizsgálja az esetet, és szankciókat hozhat.

Kompenzációs terv általános információk

8.3. Kompenzációs terv
Törzsvásárló számára, a regisztrációval online elérhetővé válik a Kompenzációs terv teljes példánya. A Kompenzációs terv a regisztráció része, és Törzsvásárlóra nézve kötelezőek a feltételei. Az Kompenzációs tervet  BPC 30 napos értesítés mellett bármikor módosíthatja. A Kompenzációs terv hatályos példánya megtalálható a www.bplusclub.com címen.
8.4. Szponzorálási kompenzáció kizárása
Törzsvásárló nem kap semmilyen kompenzációt más Aktív ajánlók szponzorálásáért (nincs „fejpénz”). Törzsvásárló kompenzációjának mértéke, az általa elvégzett munkától függ és az Alsóvonali szervezet általi forgalmon alapul.

8.5. Garantált jövedelem kizárása
Nem garantálunk Törzsvásárlónak meghatározott jövedelmet és nem biztosítjuk a nyereség vagy a siker semmilyen szintjét. Ahhoz, hogy valaki Aktív ajánlóként a Kompenzációs tervben biztosított Bónuszban részesüljön, jelentős mennyiségű időt és energiát kell befektetnie, illetve elkötelezettnek kell lennie az üzlet/BPC iránt. Aktív ajánlói tevékenységét pénzügyileg felelős és üzletszerű módon kell kifejtenie.

8.6. A Kompenzációs terv manipulációja
A Kompenzációs terv feddhetetlenségének fenntartása létfontosságú a BPC számára. Be kell tartania a Kompenzációs terv feltételeit, és semmilyen formában nem adhat hamis azonosítószámokat, hamis neveket, hamis törzsvásárlói azonosítókat, vagy a manipuláció semmilyen más formáját, ami sérti az Kompenzációs terv üzletszabályzatát vagy a szellemét és szándékát.

9. Bónusz

9.1. A Bónusz formája
Kifizethető bónusz

9.2. A Bónuszok megnevezése
a) Saját bónusz: a Törzsvásárló saját ID-szám alatt lévő forgalma után kapott bónusz
b) Hálózati bónusz: alsóvonali szervezet általi forgalmon alapul
c) Nemzeti részesedés

9.3. A Törzsvásárló a rendszerben végzett tevékenységéért, az 1. sz. mellékletben - Kompenzációs tervben - részletezett Bónuszokban részesül. Amennyiben a kifizethető Bónuszok összege eléri, vagy meghaladja a 10.000.-Ft összeget, Törzsvásárló kívánságának megfelelően, legkésőbb 8 munkanapon belül kiutalása megtörténhet.  A bónusz teljesítéséről és az ahhoz kötődő adózásról szóló tájékoztatásra, az adott ország rendelkezései irányadóak.

10. Reklámozás
10.1. A BPC egyéb szervezetekkel történő társítása
A BPC-rendszer béli lehetőség nem alapul faji, nemi, vallási meggyőződéssel kapcsolatos vagy politikai kötődéseken. Amikor képzést nyújt az Alsóvonali szervezete számára, az BPC-t, mint lehetőséget népszerűsíti, nem népszerűsíthet, hirdethet, értékesíthet vagy nem használhat olyan írott anyagot, könyvet vagy egyéb információs anyagot, amely más szervezetet vagy személyt reklámoz, függetlenül attól, hogy az vallási, politikai vagy üzleti, vagy társadalmi jellegű tevékenység. Más társaságok, üzleti kapcsolatára hivatkozni, illetve az BPC-t összekapcsolni, szigorúan tilos, kivétel ez alól a BPC által szerződéses jogviszonyban lévő partnerek.

10.2. Üzleti segédanyagok és védjegyek használata
Üzleti segédanyagok használata

Törzsvásárló csak a BPC által készített és a BPC-rendszer népszerűsítése céljából terjesztett üzleti segédanyagokat és Kompenzációs tervet használhatja, és nem készíthet, vagy nem használhat saját üzleti segédanyagokat. Továbbá, mivel a jogszabályok és rendelkezések országonként eltérőek, Törzsvásárló csak az engedélyezett országban történő specifikus használatra jóváhagyott üzleti segédanyagokat használhatja.

A védjegyek és szerzői jogok használata

(a)          A BPC védjegyek és szerzői jogok a BPC értékes vagyontárgyát képezik, és a BPC szigorúan szabályozza e védjegyek és szerzői jogok használatát annak biztosítása céljából, hogy ne veszítse el ezek értékét. A Törzsvásárló semmilyen formában nem használhatja fel a BPC és a BPC védjegyeit, szerzői jogait és egyéb szellemi tulajdonjogait, függetlenül attól, hogy azokat bejegyezték-e, csak akkor, ha ezt kifejezetten engedélyezte az ÁSZF, vagy egyéb módon írásban jóváhagyta a BPC. 
BPC megtilthatja a BPC védjegyeinek vagy szerzői jogainak használatát bármilyen üzleti segédanyagban vagy egyéb médiumban. Emellett  BPC törzsvásárlói által tartott bármely prezentáció vagy tájékoztatás engedély nélküli megosztása, terjesztése is fenti körbe tartozik, azzal, hogy ahhoz az adott törzsvásárló hozzájárulásának beszerzése is feltételül szabható.

(b)          Károk: Törzsvásárló felelősséggel tartozik a BPC kereskedelmi neveinek, védjegyeinek, szerzői jogainak, törzsvásárlói prezentációinak és egyéb szellemi tulajdonjogainak nem rendeltetésszerű, jogosulatlan használatából eredő bármilyen károkért, legyen az bármilyen formájú, kivéve, ha ezt írásban jóváhagyta a BPC.

10.3. Nyilatkozatokra vonatkozó állítások
Törzsvásárló kizárólag a BPC üzleti segédanyagaiban és a vállalati anyagaiban közzétett állításokat és nyilatkozatokat tehet, amelyeket a BPC abban az országban jóváhagyott, ahol ezeket az állításokat teszi.

10.4. Jövedelemre vonatkozó állítások
A jövedelemre vonatkozó megtévesztő állítások kizárása
Fontos, hogy minden Törzsvásárló teljeskörűen tájékozódva legyen, és reális elvárásokat támasszon az Aktív ajánlói tevékenységhez kapcsolódó lehetőségről. Nagyon fontos, hogy ne tegyen semmilyen konkrét vagy sugalmazott állítást jövedelem-lehetőségről, ami hamis vagy megtévesztő, beleértve bármilyen jellegű jövedelemgaranciát is pl. akciók, kihívások eseti eredményeinek általánosként történő bemutatása.

10.5. Életstílusra és Bónuszokra vonatkozó állításokkal kapcsolatos követelmények
Az életstílusra vonatkozóan csak olyan állításokat tehet vagy olyan állításokat tegyen a bónuszok szintjével vagy a BPC tevékenységéhez kapcsolódó jövedelmével összefüggésben, amelyekre az alábbi feltételek teljesülnek:
(a)          Az információ legyen pontos, és ne legyen megtévesztő;
(b)          Az információnak a tapasztalatán és a tényleges karrierszintjén kell alapulnia, vagy pedig a Törzsvásárlók tapasztalatain és jövedelemszintjén közvetlen Felsővonali vagy Alsóvonali szervezetében, vagy feleljen meg a BPC és az üzleti segédanyagokban közölt információnak;
(c)          A Bónuszra vonatkozó állítást havi vagy éves összegben és az ilyen összeget elérő Aktív ajánlók tényleges százalékában kell megadni;
(d)          Nem tehet semmilyen nyilatkozatot a BPC-től kapott előzetes írásos jóváhagyás nélkül, a konkrét bónusz-szintek eléréséhez szükséges időről;

10.6. A BPC által létrehozott üzleti segédanyagok
a) A rendszer feddhetetlenségének biztosítása céljából, kizárólag a BPC vezetősége/menedzsmentje hozhat létre, engedélyezhet és használhat és terjeszthet saját üzleti segédanyagokat és szolgáltatásokat. Ezek az üzleti segédanyagok és szolgáltatások csak azokban a megnyitott országokban használhatók, ahol beregisztrált tagokkal rendelkezik a BPC.

b)   Amennyiben úgy dönt, hogy a BPC üzleti segédanyagokat és szolgáltatásokat vásárol, vagy felhasznál, a BPC felelőssége és kötelezettsége Törzsvásárlóval szemben, a tartalmi, vagy formai hibás segédanyagok a cseréje vagy kijavítása.

10.7. Tömegtájékoztatási eszközök, általános reklámozás
A Tömegtájékoztatási eszközök igénybevételével történő népszerűsítés tilalma
A Törzsvásárló nem használhatja a média vagy más tömegtájékoztatási hirdetési eszközök semmilyen formáját a BPC népszerűsítésre, beleértve az interneten történő tömegkommunikációs eszközzel történő hirdetést is. Ez magában foglalja a híradásokat vagy a reklámtételeket TV-műsorokban, hírműsorokban, szórakoztató show-kban, internet hirdetésekben; stb. Az üzletépítés csak személyes kapcsolat útján, vagy a BPC vagy a Törzsvásárlók által ezen ÁSZF szerint készített és terjesztett vállalati anyaggal népszerűsíthetők. 

Médiainterjúk
Törzsvásárló nem népszerűsítheti a BPC üzleti lehetőséget médiainterjúkban, kiadványokban megjelentetett cikkek, újságriportok vagy bármilyen más nyilvános információ, szakmai vagy ipari információs forrás révén, kivéve, ha ezt a BPC írásban külön engedélyezte. Ez magában foglal zárt, fizetett tagságot, vagy „zárt csoport” számára szóló, nem publikus anyagokat is. Nem nyilatkozhat a médiának a BPC nevében, és nem jelentheti ki, hogy felhatalmazást kapott a nevében való nyilatkozásra. Minden médiakapcsolatot vagy érdeklődést haladéktalanul jelenteni kell a BPC vezetőségének.

Reklámanyag nem tehető ki nyilvános helyeken, nem küldhető kör e-mailben, nem tehető parkoló autókra, postaládákba, vagy nem terjeszthető semmilyen más nem személyes kapcsolattartás módján.
Engedélyezett internet tevékenységek
Minden Aktív ajánló használhatja az internetet a következők szerint:
(a)          Használhatja a BPC által létrehozott Aktív ajánlói weboldalakat.
(b)          Használhatja a közösségi médiát a BPC hivatalos weboldalára, egyéb közösségi oldalára vezető hivatkozásokkal, ezek nem tartalmazhatnak semmilyen hamis vagy megtévesztő információt a BPC által közzétett anyagok megváltoztatásával.
(c)          Használhatja az internetet, beleértve a közösségi hálózati oldalakat, blogokat, közösségi médiát és alkalmazásokat és egyéb weboldalakat, amelyek tartalma a felhasználói részvételen és a felhasználó által generált tartalmon, fórumokon, üzenettáblákon, blogokon, wikipédia bejegyzéseken és podcastokon alapul (pl. Facebook, Twitter, stb.) de kizárólag a b pont utasítása szerint.
(d)          A BPC vezetői szintű Aktív ajánlói, a (c) pontban felsoroltakon túl, kötelesek az általuk képviselt weboldalakban, blogokban, internetes bejegyzéseken és podcastokon (pl. Facebook, Twitter, stb.) a BPC jó hírnevének, arculatának, etikus megőrzésé mellett, az ÁSZF 10.5. és 10.6. pontjainak figyelembe vételével, körültekintően eljárni. Ellenkező esetben az BPC-nek jogában a jelen ÁSZF alapján eljárni.

10.8. Potenciális Törzsvásárlók, új Ajánlók elérése
Mielőtt Törzsvásárló a BPC-rendszer népszerűsítése során értékesít, megvásárol, vagy felhasznál bármilyen elérhetőségi adatbázist, ellenőriznie kell, hogy az elérhetőségi adatok beszerzése megfelelő módon történt-e, azok használata jogszerű-e, azon a területen, ahol kapcsolatba lép az illető személlyel. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy az elérhetőségi adat megszerzése megfelel azon adott ország, állam vagy régió törvényeinek, ahol a potenciális ügyfelek találhatóak. Az elérhetőségi adatok megszerzésével kapcsolatos törvények bármilyen megsértése az elérhetőségi adatokat szolgáltató és az ilyen úton szerzett potenciális ügyfelekkel kapcsolatba lépő személyek felelőssége. A BPC ezen tevékenységért semmilyen felelősséget nem vállal.

10.9. Találkozók
A BPC által szervezet találkozók kapcsán a Törzsvásárló nem számíthat fel díjat a felszólalásért, egyetlen rendezvényen vagy találkozón sem.

A BPC rendezvényekről vagy prezentációkról történő felvétel készítésének tilalma

Törzsvásárló kizárólag abban az esetben készíthet felvételt a BPC által szponzorált bármilyen rendezvényről vagy egyéb prezentációról, amit a BPC képviselője vagy más, a BPC által megbízott képviselő adott elő bármilyen találkozón, rendezvényen vagy egyéb formában, ha ez kizárólag magáncélra szól. Tilos az ilyen felvétel médiában történő nyilvánosságra hozatala, terjesztése, másolása vagy sugárzása, illetve ilyen felvétel nem kerülhet bemutatásra más, leendő Aktív ajánlóknak, kivéve a magáncélra szánt felvételeket. Nem készíthet semmilyen felvételt a BPC által szponzorált rendezvényről, nem rögzíthet semmilyen prezentációt, amit az előadó vagy más megbízott képviselő adott elő bármely találkozón, rendezvényen, a BPC előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A BPC fenntartja magának a jogot, hogy a saját rendezvényein megtiltsa a magáncélú felvételeket is. Ebben az esetben semmilyen magyarázattal, indoklással nem köteles szolgálni a tiltást illetően.

11. Aktív ajánlóvá válás

11.1. Követelmények
Törzsvásárló csak akkor működhet Aktív ajánlóként, ha betartja az ÁSZF-ben ismertetett valamennyi követelményt és elfogadja az összes kötelezettséget.

11.2. Új Törzsvásárlók ajánlása
Oly módon segítheti elő, hogy természetes vagy jogi személy a BPC Törzsvásárlójává / Aktív ajánlójává váljanak, hogy ajánlja, bemutatja nekik a BPC weboldalát, ahol regisztrációt hajthatnak végre, ezáltal saját ID-számmal rendelkeznek majd.

11.3. A potenciális törzsvásárlók BPC-nél történő jelentkezése
Amikor a BPC-nél természetes személyek érdeklődnek a BPC-rendszerének üzleti lehetőségéről, az BPC ezen természetes személyeket a saját belátása szerint küldi tovább az általa megjelölt Aktív ajánlóhoz.
Az Aktív ajánlói jogviszony BPC általi felmondásának és az Aktív ajánló kártérítési kötelezettsége beálltának, többek között, de nem kizárólag, az alábbi esetekben van helye:
Jogszerűtlen regisztrálás - Egy Aktív ajánló nem regisztrálhat más személyeket azok tudta és a regisztrációs oldal általuk történő személyes kitöltése nélkül;
Más személy jogszerűtlen szponzorálása Törzsvásárlóként/Aktív ajánlóként;
Nem létező személyek/ ”fantomok” szponzorálása vagy ennek megkísérlése Bónusz megszerzése érdekében

12. Nemzetközi üzleti tevékenység

Az ÁSZF tartalmától függően kifejthet ajánlói tevékenységet Aktív ajánlóként bármely – megnyitott -  országban. Ha az ország nem megnyitott ország, akkor a Törzsvásárló tevékenysége arra korlátozódik, hogy névjegyeket oszthat és találkozókat tarthat, szervezhet, vagy résztvevőként azokon jelen lehet. Nem használhat szórólapokat, nem küldhet tömeges e-mailt, nem használhat reklámot vagy bármiféle tömeges ösztönzést az ezen találkozókon való részvétel előmozdítása céljából. Nem megnyitott országokban TILTOTTAK a következők:

(a)          A BPC jövőbeni termékpartnereiről valótlan adatokat és a BPC birtokában lévő bizalmas információkat továbbítani
(b)          A BPC Termékpartnereinek kedvezményeivel vagy a lehetőséggel kapcsolatos bármilyen reklámanyag terjesztése, vagy bármilyen típusú reklám elhelyezése, kivéve bármilyen, a BPC által jóváhagyott üzleti segédanyagot, amit a BPC kijelölt a nem megnyitott országban való terjesztésre;
(c)          Bármilyen a BPC kompenzációs tervétől eltérő megállapodás közvetítése vagy letárgyalása azzal a céllal, hogy rávegye nem megnyitott ország polgárját vagy lakosát arra, hogy elkötelezze magát a lehetőség, egy adott Aktív ajánlói vagy adott Aktív ajánlói vonal mellett.
(d)          Pénz vagy más ellenszolgáltatás elfogadása vagy részvétel pénzügyi tranzakcióban, bármilyen leendő Törzsvásárlóval, akár személyesen, akár megbízotton keresztül, a BPC Termékpartnereivel vagy lehetőségével kapcsolatos célokra, beleértve létesítmények bérletét, lízingelését vagy megvásárlását a BPC-vel kapcsolatos tevékenység előmozdítása vagy kifejtése céljára; vagy
(e)          Bármilyen olyan típusú tevékenység előmozdítása, támogatása vagy kifejtése, amely túlmegy ezen ÁSZF-ben meghatározott korlátozásokon, vagy amely a BPC kizárólagos belátása szerint ellentétesnek tekinthető a BPC tevékenységével, vagy etikai érdekeivel nemzetközi terjeszkedés tekintetében is.

12.2. Jogorvoslatok
Az ÁSZF-ben biztosított egyéb jogorvoslatokon túl, Ön eltiltható a szóban forgó nemzetközi piacon való részvételtől a BPC által megfelelőnek tartott ideig, és a jelen ÁSZF-ben ismertetett jogorvoslat alkalmazható. A jogorvoslatok objektívek és diszkriminációmentesek. Ezen tilalom többek között magában foglalhatja, a szóban forgó nemzetközi piacon az új Aktív ajánlók szponzorálására vonatkozó jogának korlátozását.

12.3. Az Elő-marketing kifejezett tilalma bizonyos országokban
BPC fenntartja magának a jogot, hogy kijelöljön bizonyos országokat, ahol minden elő- marketing tevékenység kifejezetten tiltott. Törzsvásárló felelőssége, hogy nem megnyitott országban elő- marketing tevékenység megkezdésének minden egyes esete előtt ellenőrizze a Társaságnál kijelölt kapcsolattartójának segítségével, hogy az ország, ahol ilyen tevékenységek kifejtését tervezi, nem tiltott ország-e.

13. Korlátozó kötelezettségvállalások

13.1. A Hálózat tulajdonlása
Törzsvásárló elismeri és tudomásul veszi, hogy: (I) a Hálózat a BPC tulajdonában álló értékes, saját tulajdonú, kereskedelmi és üzleti titkot képező vagyon. (II) a Hálózat a BPC és az Aktív ajánlók javát szolgálja, azzal, hogy ők előmozdítsák a BPC engedélyezett üzleti tevékenységét a Hálózaton keresztül. (III) a Hálózat védelme alapvető mind a BPC, mind az Aktív ajánlók folyamatos sikere szempontjából; és (IV) az ezen fejezet szerinti kötelezettségeinek megsértése visszavonhatatlan kárt okoz a Hálózatnak, a BPCnek és az Aktív ajánlóknak. A fentiek alapján Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy ezen ÁSZF jelen fejezete szerinti kötelezettségeinek megsértése jogtalan és indokolatlan beavatkozást okozna a BPC, az Aktív ajánlók és a Törzsvásárlók közötti jogviszonyba, és kárt okozna a BPC és a Hálózat üzleti versenyérdekei és feddhetetlensége tekintetében.

A rábeszélés tilalma
(a)          Törzsvásárló semmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve nem népszerűsítheti, értékesítheti vagy forgalmazhat más gazdasági társaság vagy természetes személy termékeit vagy szolgáltatásait a BPC hálózat részére, kivételt képez, a BPCtel szerződésben álló partnerek termékei, illetve szolgáltatásai.
(b)          Toborzás más közvetlen értékesítő társaság számára.
emmilyen módon, sem közvetlenül, sem közvetve nem toborozhat, nem közvetíthet, vagy szponzorálhat semmilyen BPC Aktív ajánlót/Törzsvásárlót azzal a céllal, hogy (I) jogviszonyt létesítsen, részt vegyen értékesítőként más közvetlen értékesítő társaságban, (IV) vagy társuljon valamely más, közvetlen értékesítő társasággal, vagy arra ösztönözzön bármely Aktív ajánlót vagy Törzsvásárlót, hogy ezt tegye, vagy megszüntesse vagy módosítsa a jogviszonyát a BPC-vel.

13.2 Kizárólagos jelleg
Törzsvásárló tudomásul veszi és elismeri, hogy amennyiben Aktív ajánlói érdekeltséggel rendelkezik, bónuszt kaphat,  házas- és élettársát nyilvánosan elismerheti és népszerűsítheti az BPC mint Aktív ajánlói vezetőt.

13.3. Titoktartás:
Felek kötelesek megőrizni a BPC-rendszer használata során mindennemű megszerzett, vagy bármilyen módon tudomásukra jutott üzleti, gazdasági, bank-, adó-, vagy egyéb titkot, valamint a másik felet közvetlenül vagy közvetetten hátrányosan érintő mindenféle tényt, információt, adatot.
Ide tartoznak különösképpen a tovább ajánlás alapján történő Törzsvásárlói regisztráció során tudomásra jutott személyes adatok, ezeket semmilyen célra harmadik fél számára kiadni nem lehet, bármely más célra felhasználni tilos.

13.4. Bizalmas információ
A webirodához hozzáférést biztosító jelszó és/vagy felhasználói név átadása vagy átvétele sem közvetlenül vagy közvetve semmilyen formában – az adott Törzsvásárló felhatalmazása alapján sem - lehetséges.

13.5. Az Aktív ajánlói információ bizalmas jellege
Alsóvonali szervezetei vonatkozásában esetlegesen tudomására jutott bármely személyes adat, információ szigorúan bizalmas, és harmadik fél számára nem adhatja ki.

13.6. A becsmérlés kizárása
A  BPC-től kapott elismerés, bónusz és az Aktív ajánlóként kapott egyéb javadalmazás kapcsán, Törzsvásárló nem becsmérelheti a BPC-t vagy semmilyen más társaságot vagy személyt, a BPC filozófiáját, többek között beleértve más Aktív ajánlókat, a BPC Termékpartnereit, a Kompenzációs Tervet, a jelen ÁSZF-et vagy a BPC alkalmazottait, megbízottjait. A becsmérlés Aktív ajánlói tevékenységének megszüntetéséhez vezethet.

14. Jogorvoslatok
Ha a Törzsvásárló, az ÁSZF-ben foglalt, bármely előírást megsérti, ebben az esetben az itt írt szankciók, a fokozatosság és a rangsor elve szerint az alábbiak:
(a) szóbeli figyelmeztetésben részesül a felső vonali vezetőtől,
(b) írásbeli figyelmeztetésben részesül a BPC vezetőségétől
(c) etikai bizottsági eljárás indul

15. Az ÁSZF érvényre juttatása

15.1. Az ÁSZF
Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy közte, és a BPC közötti jogviszony teljes egészében a regisztrációkor elfogadott ÁSZF-en alapul és folytonos jogviszonynak minősül. Az ÁSZF-et a BPC az ezen ÁSZF-ben foglaltak szerint módosíthatja.

16. Vizsgálati, fegyelmi felelősségre vonási és tagság vagy aktív ajánlói státuszmegszüntetési eljárások

16.1. Az állítólagos, az ÁSZF-el szembeni szabálysértések jelentése
Az a személy, aki tudomást szerzett egy feltételezhető szabályértésről, valamennyi jogsértést írásban köteles jelenteni és elküldeni a BPC részére. A BPC kivizsgálhat bármely olyan feltehető szabálysértést, ami a tudomására jutott a saját független forrásaiból, vagy belső vizsgálatok révén. A BPC bármikor indíthat belső vizsgálatot és e körben nem kötelezi határidő.

16.2. Határidő a feltehető szabálysértések jelentésére
Az Aktív ajánlói tevékenységek és a BPC folyamatos tevékenységének biztosítása céljából a BPC nem indít eljárást az ÁSZF feltételei és módozatai bármilyen állítólagos megsértése esetén, ha azt nem jelentik írásban.


16.3. Eljárás
Az ÁSZF szerint Törzsvásárló jogai attól függnek, hogy teljesíti-e a ÁSZF szerinti összes kötelezettségét. Ha a BPC megállapítja, hogy valószínűsíthetően megsértette az ÁSZF feltételeit, akkor a szabálysértés természetétől függően a BPC saját hatáskörében az alábbiakat teheti: a bejelentés vizsgálatának idejére haladéktalanul felfüggesztheti az Aktív ajánlói tevékenység jogosultságát, mellyel együtt az Ön webirodáját inaktívvá teheti, illetve kezdeményezheti az Etikai Bizottság eljárását

A bejelentett – állítólagos - szabálysértést az alábbi eljárás szerint szükséges kezelni:

(a)          Törzsvásárló írásos értesítést kap a BPC-től, miszerint megsérthette az ÁSZF-t.
(b)          Törzsvásárlónak 5 munkanap áll rendelkezésére az írásos értesítés keltétől számítva, amely folyamán írásban benyújthat minden információt, amit relevánsnak tekint az állítólagos szabálysértésben. Információt adhat azon személyekről, akik releváns információval rendelkeznek, megadva a nevüket és elérhetőségüket. Ha nem válaszol az írásos bejelentésre, vagy nem nyújtja be az összes releváns tényt és információt, a BPC olyan lépést tehet, amit megfelelőnek tart.
(c)          BPC megvizsgálja a Törzsvásárló által 5 napon belül benyújtott észrevételeket és eldönti, hogy vele szemben szükséges e szankció alkalmazása, illetve e körben – a szabálysértés fokától függően – eldönti az alkalmazandó szankció, eljárás formáját.

16.4. Etikai Bizottság
Ha a BPC azonnali felfüggesztést és in aktivációt foganatosít, Törzsvásárlóval szemben Etika Bizottsági vizsgálatot indíthat. Ez esetre 5 munkanapja áll rendelkezésére, hogy írásban benyújtsa az álláspontját az Etikai Bizottsághoz. Az írásos álláspontjának kézhezvételétől számított 30 napon belül az Etikai Bizottság megvizsgálja az írásos álláspontját és írásban értesíti (I) a végleges döntéséről, (II) vagy arról, hogy a további vizsgálat szükség esetén, a BPC számára mennyi időt igényel.

Ha BPC végleges döntésében megállapítja, hogy Törzsvásárló az eljárásával megsértette az ÁSZF-et, úgy  BPC belátása szerint - a szerződésszegés súlya alapján – az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

(a)          méltányos határidő kitűzésével írásban értesíti Törzsvásárlót az ÁSZF-sértéssel kapcsolatos aggályairól és a BPC szándékáról, hogy megszünteti a ÁSZF szerinti jogait, ha a szabálysértés továbbra is fennáll;
(b)          meghatározott határidőre felfüggeszti az ÁSZF szerinti jogait, a webiroda inaktívvá tétele mellett;
(c)          Figyelemmel kíséri a jövőbeni tevékenységét egy írásban közölt, előre meghatározott ideig;

(d)          Konkrét lépéseket határoz meg, amelyeket Törzsvásárlónak meg kell tennie a szabálysértés korrigálása végett, és megköveteli tőle, hogy írásban ismertesse a BPC-vel azon szándékát, hogy teljesíteni kívánja-e az ÁSZF rendelkezéseit;

(e)          Beszünteti az ÁSZF szerinti kötelezettségei teljesítését és megvonja a Törzsvásárló ÁSZF szerinti jogait. Ideértve, hogy felfüggeszti vagy megszünteti a jogát a webiroda feletti rendelkezéshez, bónuszok igénylésére és felvételére. Beszünteti a jogát arra, hogy részt vegyen a BPC rendezvényeken vagy a BPC-médiában (kiadványokban, videókon stb.), illetve ott elismerésben részesüljön. Megszünteti a jogát arra, hogy részt vegyen a BPC által szponzorált rendezvényeken, vagy megszünteti a jogát arra, hogy előléptetésben részesüljön a Kompenzációs Terv keretében, vagy megszünteti a jogát arra, hogy Aktív ajánlóként tevékenykedjen. Megszünteti a jogát arra, hogy Bónuszt kapjon az Alsóvonali szervezete szintjén elért forgalmak után, továbbá az Etikai Bizottság döntése alapján a BPC jogosult az Alsóvonali szervezet kártalanítására, a megszüntetésre kerülő webirodában rendelkezésre álló aktívákból és/vagy bónuszokból. Amennyiben a személyes regisztráció ÁSZF súlyos sértés-okán törlésre kerül, úgy a webiroda tulajdonjoga a BPC-re száll.

(f)           Átengedi az Alsóvonali szervezete teljes egészének vagy egy részének a szakmai vezetését az Etikai Bizottság által kijelölt aktív ajánlójának. A további munka végzése, ezen csoportokban szigorúan tilos.

Az Etikai Bizottság tagjai, a BPC mindenkori igazgatója és az igazgató által megválasztott pártatlan szakmailag és etikailag feddhetetlen, a BPC-ben vezetői feladatokat ellátó Aktív ajánlók lehetnek. Az Etikai bizottság mindenkor változó tagság mellett, minimum 3 tagú, a tagságot a vizsgált ügyben való közvetlen érintettség kizárja.

17. Az ÁSZF-en alapuló jogviszony Törzsvásárló általi felmondása
(a)          Törzsvásárló azonnali hatállyal, indokolás nélkül megszüntetheti az Aktív ajánlói tevékenységét bármikor, anélkül, hogy a megszüntetés bármely költséget vagy szankciót vonna maga után. A jogviszony felmondása kizárólag írásban, a BPC mindenkori hivatalos székhelyére megküldött irattal lehetséges.

(b)          Ha Törzsvásárló megszünteti az Aktív ajánlói tevékenységét, akkor a megszüntetés attól függően lép hatályba, hogy melyik következik be később: a nap, amikor a BPC megkapja Törzsvásárló írásos értesítését a megszüntetésről vagy az írásos értesítésében megjelölt nap.

(c)          Az Aktív ajánlói státus megszüntetésével elveszíti minden Aktív ajánlói jogát és a neki járó előnyöket, ideértve az Alsóvonali szervezete végleges elveszítését is. Az Aktív ajánlói jogviszony felmondással történő megszűnése, a törzsvásárlói jogviszony létét, fennmaradását nem érinti.

(d)          Az Aktív ajánlói tevékenység bármilyen okból való megszüntetése után, ha függőben van még vizsgálat és/vagy megoldatlan jogi kérdés az Aktív ajánlói tevékenységgel kapcsolatban, amely magában foglalja a jelen ÁSZF bármilyen feltehető sérelmét vagy tényleges megsértését, akkor az Alsóvonali szervezete nem számolható fel mindaddig, amíg le nem zárul a függőben lévő vizsgálat és/vagy meg nem oldja a jogi kérdéseket a BPC.

(e) Törzsvásárlónak – a fenti eljárási rend mellett továbbá - joga van a törzsvásárlói jogviszonyának felmondására is, ezzel együtt azonban az Aktív ajánlói jogviszonya is felmondásra kerül.

17.1. Felek elszámolása a törzsvásárlói jogviszony megszűnése esetére
A törzsvásárlói jogviszony törzsvásárló részéről történő egyoldalú felmondásával a törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a BPC-tel szemben semmilyen visszatérítési követelést vagy elszámolási igényt nem támaszthat, elszámolási igény ez esetre kizárt, ide nem értve a bónusz- és előreutalási számlák egyenlegét, mely elszámolásköteles. Ilyen esetre a törzsvásárló webirodája feletti rendelkezése megszűnik.

17.2. A keresztvonalazás kizárt.
Keresztvonalazás alatt értendő, minden üzleti információ, átadása, cseréje, meghallgatása – legyen az pozitív vagy negatív tartalmú információ - a saját alsóvonali struktúrán kívüli Törzsvásárlóval. Keresztvonalazás a jelen ÁSZF súlyos megsértésének minősül, mely azonnali kizárással szankcionálható.

A BPC Hálózati vezetői – 5-ös karrierszinttől, ide értve az 5-ös karrierszintet is - más direkt vagy Network értékesítő társaságnál nem tölthetnek be vezetői pozíciót, vagy bármilyen, a konkurens társaság tagjaira befolyással bíró egyéb feladatkört. Amennyiben valamely Törzsvásárló regisztrációjakor már betölt vezetői pozíciót egy másik direkt-, vagy Network értékesítő társaságban, az nem zárja ki a BPC- rendszerében való szponzori szerepkör betöltését, downline építését és ez alapján a kapcsolódó jutalékjogosultság megszerzését, azonban kizárja annak lehetőségét, hogy az illető a BPC szervezetében a vezetői pozícióval járó utazásokon, illetve a vezetőknek szóló találkozókon részt vegyen.

17.3.  BPC a jelen szerződéses jogviszonyából eredő bármely jogcímen Törzsvásárló által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kár szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott, vagy a kárt a BPC-rendszer valamely alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta, illetve amennyiben a BPC-rendszernek felróható károkozás miatt a Törzsvásárló életében, testi épségében, vagy egészségében következett be kár, egyéb esetben a BPC-rendszer Törzsvásárló által érvényesítendő minden kártérítési igénnyel szemben felelősségüket kizárják.

17.4. BPC nem vállal jog- és kellékszavatosságot azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyeket Törzsvásárlók a Termékpartnerektől vesznek igénybe a BPC-rendszeren keresztül. E termékekért és szolgáltatásokért a Termékpartnerek vállalnak szavatosságot az általános szabályok szerint. A Termékpartner áruértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása kizárólag a Termékpartner és a Törzsvásárló között létrejött szerződéses jogviszony, ezen jogviszonynak a BPC-rendszer nem válik alanyává vagy résztvevőjévé semmilyen jogalap, sem jogcím szerint.

17.5. BPC nem vállal felelősséget azért az esetleges téves tájékoztatásért, félrevezető információkért, amit a Törzsvásárló az ajánló Törzsvásárlótól kap a rendszerbe való belépésről, a rendszer használatáról, az elérhető BPC-jogosultságokról, azok mértékéről. E tekintetben a mindenkori ÁSZF és azok mellékleteinek közzétett változata az irányadó.

17.6. A Szerződés szerint vis maior eseménynek minősül az eseménnyel érintett BPC érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá a hivatalos BPC weboldalhoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós BPC érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése.

18. ÁSZF módosítása
Felek tudomásul veszik, hogy a BPC - amennyiben szükséges - átdolgozhatja a jelen ÁSZF-et és az 1. számú mellékletet tartalmazó Kompenzációs Tervet, összehangolva a mindenkori inflációs indexel, piaci helyzettel, a törzsvásárlói állomány jellemzőivel, valamint az adózási keretfeltételekkel.

1. számú melléklet – Kompenzációs Terv